Wpisz frazę

Kariera

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a chętnie udzielimy
Ci odpowiedzi rekrutacja@tarsago.com

Dowiedz się więcej o procesie rekrutacji.

Kariera w Tarsago

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko.

Zapraszamy do pozostawienia CV oraz listu motywacyjnego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (dalej: Tarsago). Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Tarsago Polska Sp. z o.o., przegródka pocztowa nr 5, 00-965 Warszawa 22 lub pod adresem e-mailowym: dpo_pl@tarsago.com. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Odbiorcą Twoich danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Twoje dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji nie dłużej jednak niż 3 miesiące od publikacji ogłoszenia. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tarsago. Ponadto przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tarsago.